Våra stadgar

Stadgar för Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1
Föreningens namn är Tjej- och Kvinnojouren Nordvärmland.

§ 2
Kvinnojouren Nordvärmland, härefter kallad Tjej/Kvinnojouren, är en ideell förening. Den är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3
Föreningens organ är:
– Årsmöte
– Medlemsmöte
– Styrelse
– Revisorer
– Valberedning
Tjej/Kvinnojourens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten.

§ 4
Kvinnojourens firmatecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 5
Kvinnojourens verksamhetsår löper mellan 1 januari och 31 december.
Kvinnojourens räkenskapsår löper mellan 1 januari och 31 december.

ÄNDAMÅL

§ 6
Tjej/Kvinnojourens ändamål är att verka mot våld och förtryck av kvinnor och barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden.
Kvinnojourens arbete ska utgå från ett tydligt kvinnoperspektiv och barnperspektiv och präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet. Arbetsformerna ska vara demokratiska.

§ 7
Med insikt om att mäns våld mot kvinnor, allt våld i nära relationer samt att vuxnas våld mot barn är det yttersta uttrycket för det ojämställda samhälle vi lever i och med särskilt fokus på frågor som rör kvinnors och barns rätt till frihet från våld och förtryck ska Kvinnojouren verka genom att:
• ge kvinnor och deras medföljande barn stöd vid våld och hot i nära relationer
• uppmärksamma och tillmötesgå de behov som varje medföljande barn har
• bedriva verksamhet i form av telefonjour, stödsamtal och skyddat boende
• möjliggöra avstamp för misshandlade kvinnor att ta itu med sin situation
• sprida information om kvinnojourens arbete
• verka för ökad kunskap om våld i nära relationer och om hur barn som upplever sådant våld påverkas

MEDLEMSKAP

§ 8
Till medlem kan antas enskilda kvinnor som delar Tjej/Kvinnojourens värdegrund, såsom de stadgas i ändamålsparagraferna.

§ 9
Medlem betalar årsavgift och andra avgifter som fastställs på årsmöte. Medlemsavgiften ska erläggas senast på dagen innan årsmötet om rösträtt ska kunna utövas på årsmötet.

STÖDMEDLEMSKAP

§ 10
Till stödmedlem kan den antas som vill stödja Tjej/Kvinnojourens verksamhet. Enskilda personer, företag och organisationer kan vara stödjande medlemmar. Avgift för ett stödjande medlemskap fastställs på årsmöte.

UTTRÄDE

§ 11
Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen utträda ur Tjej/Kvinnojouren.
Medlem, som enligt § 9 inte erlagt medlemsavgift det aktuella medlemsåret ska anses ha utträtt ur Kvinnojouren.

UTESLUTNING

§ 12
Styrelsen kan utesluta medlem om medlemmen uppenbart och avsiktligt motverkar Tjej/Kvinnojourens ändamål och arbete eller orsakat Kvinnojouren ekonomisk eller annan skada.
Medlemmen ska före beslutet om uteslutning ha fått möjlighet att yttra sig till styrelsen inom en månad. Beslut om uteslutning tas av styrelsen med 2/3-dels majoritet och verkställs därefter med omedelbar verkan.

ÅRSMÖTE

§ 13
Årsmötet ska äga rum före mars månads utgång. Kallelse skickas ut till medlemmarna minst fyra veckor före årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§ 14
Rösträtt har alla enskilda betalande medlemmar som är fysiskt närvarande eller genom fullmakt.
Beslut fattas genom acklamation eller på begäran genom votering. Förutom vid frågor om stadgeändring och upplösning av Kvinnojouren fattas besluten med enkel majoritet. Sluten omröstning kan tillämpas efter begäran. Vid lika röstetal avgör lotten.
Vid årsmötet ska föras protokoll som justeras av mötets ordförande och två justerare.

§ 15
Vid årsmötet ska följande punkter förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justerare för mötet
6. Val av två rösträknare.
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Föredragning och fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för den tid revisionen avser
11. Behandling av motioner och styrelsens förslag
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av budget
14. Fastställande av medlemsavgift och stödmedlemsavgift för det kommande året
15. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
16. Val av kassör
17. Val av övriga styrelseledamöter minst fyra stycken
18. Val av minst två suppleanter
19. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på två år vardera.
20. Val av representant till Länskvinnojouren och suppleant.
21. Val till valberedning av två medlemmar på ett år, varav en sammankallande
22. Mötets avslutande

EXTRA ÅRSMÖTE

§ 16
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är dessutom skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar begär så. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. Extra årsmöte ska i senare fallet utlysas inom 14 dagar efter begäran och extra årsmötet ska hållas inom två månader.
Vid extra årsmöte kan endast de ärenden tas upp till beslut, som varit angivna i kallelsen till mötet. Ordförande och sekreterare väljs på mötet på förslag av valberedningen. Protokoll över extra årsmötet ska föras och justeras av två protokolljusterare valda vid mötet.

STYRELSE

§ 17
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, minst tre övriga ledamöter, minst två suppleanter.
Ordförande väljs på ett år. Kassör, sekreterare samt två ledamöter väljs på två år, övriga ledamöter på ett år. Suppleanterna väljs på två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga befattningshavare. Information till suppleanterna skickas ut till styrelsemöten.

§ 18
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid omröstning har alla tjänstgörande ledamöter i styrelsen en röst och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av ledamöterna är närvarande fysiskt eller via telefon.

§ 19
Styrelsens uppgift är:
• att verka för Tjej/Kvinnojourens ändamål
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• sköta Tjej/Kvinnojourens ekonomi och bokföring
• upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid årsmötet
• planera, leda och fördela arbetet inom Tjej/Kvinnojouren
• verkställa övriga åliggande i enlighet med dessa stadgar
• inneha arbetsgivaransvaret för Tjej/Kvinnojourens anställda personal

REVISION

§ 20
Två revisorer samt en suppleant väljs av årsmötet på två år. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Kvinnojourens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som rör verksamheten.
Styrelsen ska överlämna årsredovisningen 3 veckor innan årsmötet så att revisorerna kan avlämna sin revisionsberättelse senast 10 dagar före årsmötet.

VALBEREDNING

§ 21
Valberedningen ska bestå av två medlemmar, varav en sammankallande. Valberedningen väljs på ett år.

STADGEÄNDRING

§ 22
Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmötet. Beslut om ändring kräver 2/3 majoritet av rösterna. För ändring av § 6 och § 7 krävs två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

UPPLÖSNING

§ 23
För upplösning av Tjej/Kvinnojouren krävs att beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.
Tjej/Kvinnojourens eventuella tillgångar ska lämnas till Länskvinnojouren i Värmland.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *